Brandskyddskontroller

Proactivefire genomför inventering och besiktning av anläggningen, med avseende på brandskyddet:
Anläggningen och dess befintliga brandskydd, exempelvis brandredskap och brandlarm kartläggs. Detta sker genom platsbesök och besiktning av berörda byggnader, samt byggnader på området som på grund av sin närhet kan påverka anläggningen vid brand.
Om det finns behov av förbättringar, kontrollerar jag i första hand om det är möjligt att uppdatera befintlig utrustning. Om det inte är möjligt tar jag fram förslag på lämpliga lösningar.
Dessutom undersöker jag om det finns andra kostnadseffektiva brandskyddsåtgärder, som är lämpade för anläggningen, eller delar av den. När det gäller brandredskap och utrymningsplaner kontrollerar jag om det finns behov av komplettering.