Proactive fire AB

Jag har jobbat inom svensk räddningstjänst sedan 1980. Efter många år som brandman och brandbefäl, har mitt intresse att förebygga och utbilda inom brandskydd ökat. Genom åren har jag gått igenom ett antal utbildningar inom förebyggande brandskydd och utredningsmetodik. Dessa utbildningar har anordnats genom Räddningsverket, och senare MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under senare år har det varit mina huvudsakliga arbetsuppgifter, att genom myndighetsutövning förebygga och utbilda.  Detta sker enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, eller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Detta innebär ofta att man efter besiktningen skriver en sammanställning, där åtgärdande av brister i brandskyddet är sammanställda som krav, eller rekommendationer.

Sammanställningen skrivs ner som ett protokoll eller en tjänsteanteckning. Det innebär att sammanställningen skrivs som en överenskommelse mellan den brandskyddsansvarige och räddningstjänsten. Viljan att åtgärda bristerna som har uppmärksammats är normalt god. Om verksamheten inte är villig att åtgärda bristerna, skrivs ett föreläggande på lagstadgade krav som är tvingande. Ett föreläggande kan överklagas.
Eftersom brandskyddet i sig, inte är verksamhetens huvudsakliga uppgift, läggs protokollet ofta åt sidan efter besiktningen. Avsikten är att åtgärda bristerna senare.
När man sedan får tid är det svårt för den ansvarige att veta hur bristerna skall åtgärdas, och vem som kan hjälpa till.

Under den korta tid som jag har jobbat med proactivefire har det visat sig att det är mycket uppskattat att kunna vända sig till mig för att få hjälp med detta. Det kan gälla tolkningar, och även förslag på åtgärder.
Efter att själv ha genomfört ett otal besiktningar, vet jag oftast vad räddningstjänsten menar med sina krav, och vilken nivå som krävs. Dessutom har jag ett kontaktnät av experter som kan åtgärda förekommande brister.

Sammantaget gör detta att mina kunder får hjälp att åtgärda sina brister inom brandskyddet, för att få ett godtagbart brandskydd. Dessutom får man kostnadseffektiva lösningar.

Om företaget har behov av brandskydds- eller sjukvårdsutbildningar, hjälper jag till med detta. Brandskydd håller jag själv, alternativt tar jag hjälp av instruktörer som är aktiva inom räddningstjänsten. När det gäller sjukvård samarbetar jag med instruktörer med flerårig erfarenhet av akutsjukvård.

Om olyckan ändå är framme, har jag under flera år haft som arbetsuppgift att utreda bränder och olyckor. Denna erfarenhet gör att jag kan hjälpa till att följa upp olyckor och tillbud för att förebygga att det sker igen.

_